آفتابیست که دارد ز دل ذره خبر

فرمود این که می گویند در نفس آدمی شرّی هست که در حیوانات و سباع نیست، نه از آن روست که آدمی ازیشان بدتر است، از آن روست که آن خوی بد و شرّ نفس و خوبی ها یی که در آدم است بر حسب گوهر خفی است که دروست که این اخلاق و شومی ها و شر، حجاب آن گوهر شده است. چندان که گوهر نفیس تر و عظیم تر و شریف تر حجاب او بیشتر. پس شومی و شرّ و اخلاق بد سبب حجاب آن گوهر بوده است. و رفع این حجب ممکن نشود الّا به مجاهدات بسیار. و مجاهده ها به انواع است. اعظم مجاهدات آمیختن  است با یارانی که روی به حق آورده اند و از این عالم اعراض کرده اند. هیچ مجاهده ای سخت تر ازین نیست که با یاران صالح نشیند که دیدن ایشان گدازش و فنای آن نفس است. و ازین است که می گویند "چون مار چهل سال آدمی نبیند اژدها شود." یعنی که کسی را نمی بیند که سبب گدازش شرّو شومی او شود. هر جا که قفل بزرگ نهند دال بر آن است که آن جا چیزی نفیس و ثمین هست و این که هر جا حجاب بزرگ ، گوهر بهتر. چنانکه مار بر سر گنج است، تو زشتی مار را مبین، نفایس گنج راببین.

/ 2 نظر / 5 بازدید
شمن

درود بر شما..وبلاگ زیبایی دارید..همواره افسوس می خورم که چرا اینگونه جویندگان حقیقت در بند دین و خرافات مذهب اسیر هستند .. چرا خرد ناب را که جز با عمل و جستجو به دست نمی آید را در پیروی چشم بسته می بینند و افسوس که تنها سرابی از حقیقت را درک می کنند چرا که دست یافتن به حقیقت جز با آزادی ذهن و روان ممکن نیست.... شاد و پیروز باشید