اخلاص

احمد حنبل را پرسیدند: : اخلاص چیست؟

گفت: آنکه از آفات اعمال خلاص یابی٬

گفتند: توکل چیست؟

گفت: باور داشتن به خدای در روزی٬

گفتند: رضا چیست؟

گفت: آن که کارهای خود به خدا سپاری٬

گفتند: محبت چیست؟

گفت: این از بشر پرسید٬ که تا او زنده باشد٬ من این را جواب نگویم.

گفتند: زهد چیست؟ 

گفت: زهد سه است ٬ ترک حرام٬ و این زهد عوام است. و ترک افزونی از حلال٬ و این زهد خواص است. و ترک آنچه تو را از حق مشغول کند٬ و این زهد عارفان است.

/ 3 نظر / 76 بازدید
مريدنور

ارادت.تا به کجا ميبرد اين دل مرا...

لاهوت

چه ساده با جا به جایی یک نقطه از خدا جدا می شویم! ...