کیست علی

     ای  آنکه علی علی کنی کیست علی؟    

آنکس که تو توصیف کنی نیست علی

       یک روز بزی چنانچه میزیست علی       

 واآنگاه بیا به ما بگو کیست علی

/ 1 نظر / 4 بازدید
نیما

پبران طریقت را بینم همگی سرمست شستندهمه یکسر ازجملۀ هستی دست معمار ازل مارا دل با گل اوپیوست ما کشتی بدکاران دربحرغم اندازیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم درسفرۀ درویشان گسترده گل وریحان مستانۀهمی گویند ارجان طلبی این جان مرغان بساتین وش هوهوزند این رندان آن روزکه درمحشرما خود علم افرازیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم یا حق